Afrika Erfahren, Namibia, Selbstfahrer, Spitzkoppe